Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de klanten die een Term Sheet hebben gesloten met Gymly (Gymly B.V. Kamer van Koophandel nummer: 86153528).
Versie 1
Diensten: Gymly biedt de volgende diensten aan de klanten:
1. software om administratieve ondersteuning te bieden aan klanten op het gebied van ledenadministratie;
2. software om de lesroosters van klanten te publiceren en de reservering van deze lessen mogelijk te maken door de leden van deze klanten;
3. software voor Gymly-leden zelf om deel te nemen aan lessen aangeboden door geaffilieerde klanten namens Gymly dat dient als aggregator;
4. aanvullende diensten tegen (extra) betaling.
Gymly: Gymly B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam, met adres Overtoom 143, (1054 HG) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 86153528.
Adyen: Derde partij die de transacties tussen de leden en Gymly uitvoert. Adyen N.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam, met adres Simon Carmiggeltstraat 6, 5e verdieping (1011 DJ) ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34259528.
Klant: Iedereen die een dienst van Gymly aanschaft.
Termsheet: Het contract dat de klant en Gymly hebben afgesloten. Transactie: Enige betalingspoging via Gymly.
Leden: de leden van de klanten (consumenten).


ALGEMENE VOORWAARDEN
Dit zijn de algemene voorwaarden van Gymly. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden door de Termsheet met deze algemene voorwaarden als bijlage te ondertekenen.

Gymly behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal de klant hiervan op de hoogte brengen.

De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd.

Indien er een conflict is tussen de Termsheet en deze voorwaarden, zal de Termsheet prevaleren tussen de partijen.


KLANT

De klant voldoet aan de volgende vereisten:

1. de klant voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden;

2. de klant kan de gevraagde documenten verstrekken voor de 'ken uw klant controle' van Adyen; en

3. de klant voldoet aan de verplichtingen uit de Termsheet.

Gymly behoudt altijd het recht om de klant te weigeren, zonder opgaaf van reden.


De klant kan een abonnement afsluiten bij Gymly, onder de volgende voorwaarden:

1. de leden van de klant accepteren dat Gymly advertenties aanbiedt in de software; en

2. de leden van de klant zullen Gymly een vergoeding per Transactie betalen; en

De vergoeding wordt aan de klant in rekening gebracht via de app. Dit gebeurt door automatische incasso. Hierna ontvangt de klant een gespecificeerde factuur waarop de vergoedingen staan vermeld die de klant heeft betaald voor de Transactie van elk lid.

Gymly behoudt zich het recht voor om vergoedingsaanpassingen te maken. Gymly zal dit een maand van tevoren aankondigen. Gymly zal deze vergoedingsaanpassingen doorvoeren.

Bovendien kan de klant uiteraard betaalde aanvullende diensten aanschaffen, waaronder een abonnement. De prijslijst voor de aanvullende diensten is te vinden op de Gymly-website.

Gymly behoudt zich het recht voor om prijsaanpassingen voor de aanvullende diensten door te voeren. Gymly zal dit een maand van tevoren aankondigen. Gymly zal deze prijsaanpassingen doorvoeren.


FACTUUR & BETALINGEN

De betaling van de vergoedingen, btw en aanvullende diensten gebeurt via automatische incasso. Gymly stelt een gezamenlijke factuur op van de aanvullende diensten en vergoedingen en de btw over de transactiekosten en stuurt deze aan het einde van de maand uit.

Indien de betaling via automatische incasso niet slaagt, zal Gymly het na 14 dagen opnieuw proberen. Als dat niet lukt, stuurt Gymly een betalingslink via e-mail met het vriendelijke verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dat niet gebeurt, is verdere uitstel niet mogelijk en:

1. Gymly is gerechtigd het abonnement per direct te annuleren en/of onze verplichtingen op te schorten of te beëindigen; en

2. Gymly stelt de eindafrekening op en Gymly brengt het resterende en verschuldigde abonnementsgeld, btw, vergoedingen en eventuele extra kosten in rekening.

Indien het lid niet betaalt, komt dit voor rekening van de klant en dit zal met de klant worden verrekend.


AANSPRAKELIJKHEID

Gymly is alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Termsheet tot een bedrag dat haar verzekeraar daadwerkelijk uitkeert voor de desbetreffende schade.

Gymly is niet aansprakelijk voor schade geleden door leden van de klant. De klant vrijwaart daarom Gymly tegen alle vorderingen van haar leden.

Elke partij kan deze overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Verder kan elke partij deze overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen indien:

• de andere partij één of meer verplichtingen uit de Termsheet en deze Algemene Voorwaarden niet nakomt (zelfs niet na een redelijke herstelperiode);

• surseance van betaling, faillissement, schuldsanering of een vergelijkbare maatregel is aangevraagd voor de andere partij; en

• als de klant niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement.

Elke schade als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst door de klant of door toedoen van de klant zal voor rekening van de klant komen.

Nederlands recht is van toepassing.

Gymly

Zorgvuldig ontworpen om uw gemeenschap te versterken,

en u in staat te stellen u te richten op wat echt belangrijk is.

© 2024 Gymly • Alle rechten voorbehouden

Gymly

Zorgvuldig ontworpen om uw gemeenschap te versterken,

en u in staat te stellen u te richten op wat echt belangrijk is.

© 2024 Gymly • Alle rechten voorbehouden

Gymly

Zorgvuldig ontworpen om uw gemeenschap te versterken,
en u in staat te stellen u te richten op wat echt belangrijk is.

© 2024 Gymly • Alle rechten voorbehouden